ส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เตรียมการให้ความรู้แก่พนักงานบริษัท  และทำ CHIA ในประชาชนรอบพื้นที่โรงงาน