สัมมนาเรื่องการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจาก สภาสถาบันอุดมศึกษา