โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตรังภายใต้โครงการตามแบบงานตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561