คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นสุดท้าย เข้าเยี่ยมเยียนสอบถามสารทุกข์สุขดิบคณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557