ยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญาไทยพื้นบ้าน ที่มีแรงบันดาลใจมาจากการสร้างสรรค์งานศิลปะ  เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลัง