ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560  โดยเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) และเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและ วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้(SC-Net)