รับมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและ สนับสนุนกิจกรรมรับบริจาคโลหิต สูงสุดของจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 ลำดับที่ 2