ร่วมโครงการประชุมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกเป็นประธานเปิดงาน