วมโครงการประชุมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ