สอบถามปัญหาด้านทันตสาธารณสุขกับนักเรียนประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย โรงเรียนบ้านคลองลำปริงและโรงเรียนบ้านหนองยวน ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557