เป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมรับบริจาคโลหิต สูงสุดของจังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๖๐ ลำดับที่ ๒