เข้าร่วมและดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ ๒