ร่วมจัดทำหลักสูตรนักจัดการคุณภาพผู้สูงอายุชุมชน กับเครือข่ายวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร (สวสท.)