กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบประกาศเกียรติคุณให้ไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นองค์กรปลอดโฟมบรรจุอาหาร 100%