การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัด โครงการคนดีจิตอาสา พัมนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่อาเซียน โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557