ประชุมฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online:CHECO)