ติดตามเยี่ยมสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) เเละการป้องกันเเละควบคุมการดื้อยา โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลต้นเเบบส่งเสริมงานคบส.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระเเละ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด อำเภอเวี