ประชุมพิจารณาการออกแบบหน้าจอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแผนยุทธศาสตร์และกำกับงบประมาณสถาบันพระบรมราชชนก ณ ห้องรับรอง อาคาร ๔ ชั้น