บรรยายพิเศษหัวข้อเทคนิคการบริหารงาน:การสอนงานการควบคุมกำกับติดตามและประเมินผลการทำงานในโครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑