ประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑