ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์และบุคลากร วสส.ตรัง เลี้ยงรับรองอาหารเที่ยง รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร วสส.ยะลา ณ ร้านเคียงคลอง อ.เมือง จ.ตรัง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557