คณะทำงานด้านวิชาการ ฝ่ายคัดกรอง/ตัดสินผลงานวิชาการ Oral/Poster/Innovation ของการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๕๖๑) เพื่อประชาชนสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา