ประชุมคณะทำงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑