ประชุมโครงการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑