โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง โดยมีท่านพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง เป็นประธานเปิด