นางสาวเสาวนีย์ ชิตชลธาร เข้ารับเกียรติบัตรเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัด