ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์และบุคลากรร่วมเปิดซองสอบราคา จ้างทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทางเท้าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557