คัดเลือกเรื่องเล่า "คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่า พัฒนาสังคมไทย เขตสุขภาพที่ ๑๒ จัดโดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา