ประธานรุ่น และคณะหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อร่วมปรึกษาหารือกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเสร็จสิ้นการอบรม