ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 4) และนานาชาติ