การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของสถาบันพระบรมราชชนก"