พิธีมอบเข็มวิทยฐานะแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑