เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑