เข้าร่วมและประเมินกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง