สังเกตการณ์การล้างระบบผลิตน้ำประปาของวิทยาลัยเพื่อความสะอาด และปลอดภัยแก่นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย