ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญเป็นประธานเปิด โครงการ "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรผู้ใหญ่" โครงการส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ณ หอประชุม วสส.ตรัง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557