ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ส่งมอบข้อสอบให้ ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และคณะกรรมการจัดเตรียมชุดแบบสอบรวบยอด หลักสูตรด้านสาธารณสุขสาสตร์ และสหเวชสาสตร์ ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การนี้ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศร