กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE TRANG ๒๐๑๙ การนี้ท่านชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน