เตรียมความพร้อมการจัดบูธนิทรรศการโครงการจัดงานคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่น การประกวดเรื่องเล่าและการกล่าวสุนทรพจน์ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๖๑