ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปี ๒๕๖๑