ออกบูธบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561