คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” เข้าเยี่ยมชมห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE