เตรียมความพร้อมการจัดตารางสอนของอาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม  ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และการแพทย์แผนไทย