การสอบภาคปฏิบัติความรู้รวบยอดตามมาตรฐานวิชาชีพ ของนักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โดยมีคณะกรรมการจากภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการในการจัดการสอบครั้งนี้