ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑