ร่วมกิจกรรม ทำบุญ สร้างความดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย ประจำเดือนกรกฎาคม