เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผลการใช้สมุนไพรในดูแลสุขภาพ และลงประเมินอาการปวดกล้ามเนื้อหลังจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพลอกใบจาก ในประชาชนบ้านในลุ่ม