ประชุมเตรียมความพร้อม Test Blueprintประเมินทักษะการปฎิบัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐