สังเกตการณ์การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปี ๒๕๖๑