ตัวแทนจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited) สาขาตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อเสนอรายละเอียดระบบโทรศัพท์ที่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดสำหรับวิทยาลัย